Historie knihovny

HISTORIE KNIHOVNY

10. 4. 1875
Opavský týdeník informuje, že v obci je zřízen Čtenářský spolek – takové spolky fungovaly na principu, že členové platili symbolický poplatek, ze kterého se financoval nákup knih a tisku, který si členové spolku bezplatně půjčovali, většinou v úzké součinnosti se školou.

10. 5. 1881
Opavský týdeník informuje, že Matice opavská darovala ze svého fondu mimo jiné 187 knih knihovně v Dolních Životicích – jakási knihovna v obci v té době už existovala, snad to byla spolková knihovna Matice opavské v obci, protože pobočka tohoto spolku v obci prokazatelně fungovala do 1946.

10. 10. 1896
Opavský týdeník informuje o tom, že akademický spolek „Opava“ založil na ohroženém (jazykovém) česko-německém pomezí 19 nových knihoven – mezi nimi i knihovnu v Dolních Životicích, kterou vybavil 100 svazky knih. Pravděpodobně tak vznikla nová spolková (?) knihovna.

1929
Obecní kronika informuje, že tělovýchovná jednota Sokol zřídila ve své budově veřejnou čítárnu – veřejnost mohla každou neděli v sokolovně číst z nabídky novin, časopisů a knih, které Sokol jednak kupoval, jednak získával od dárců.První zmínka o obecní knihovně v kronice obce je z roku 1930. V té době má knihovna k dispozici 418 svazků knih – 370 zábavných a 48 naučných. Knihovnu navštěvuje 65 čtenářů – vzhledem k počtu knih a čtenářů je jasné, že knihovna existovala již dlouho, ale kronikář si ji v zápisech všiml až v tomto roce.

Rok 2021

Knihovna sídlí v budově mateřské školy na adrese Mlýnská 241. Knihovnicí je pracovnice základní školy Monika Šnajdrová.

Knihovna má k 31. 12. 2021 ve svém fondu 2 165 knih, které jsou zakoupeny z prostředků zřizovatele (Obec Dolní Životice). Dále má knihovna k dispozici 784 svazků knih, které jsou evidovány jako trvalá zápůjčka.  Jsou to knihy zakoupené z dotace Moravsloslezského kraje v rámci programu regionálních funkcí. Celkem knihovna nabízí svým uživatelům k zapůjčení 2 949 knih.

V roce 2021 knihovnu navštěvovalo 66 registrovaných uživatelů, z toho 23 dětí do 15 let věku. Knihovnu během roku navštívilo 526 návštěvníků, kteří si odnesli domů celkem 1 608 výpůjček – 1 586 knih a 22 periodik.

Knihovna poskytuje tyto služby: půjčování knih a časopisů, půjčování společenských her, pořádání kulturních a vzdělávacích akcí, veřejný internet, pomoc při výběru knih, 3x ročně soubor nových knih, možnost objednání konkrétních titulů z fondu Místní knihovny Pavla Křížkovského Holasovice, Meziknihovní výpůjční služba (tuto službu knihovna zajišťuje prostřednictvím Místní knihovny Pavla Křížkovského Holasovice), obalování knih.

Všechny odborné činnosti, související s provozem knihovny (nákup fondu, revize, cirkulace knih), vykonává Místní knihovna Pavla Křížkovského Holasovice, která je pověřena výkonem regionálních funkcí pro tento region.

Rok 2022

Knihovna sídlí v budově mateřské školy na adrese Mlýnská 241. Knihovnicí je pracovnice základní školy Monika Šnajdrová.

Knihovna má k 31. 12. 2022 ve svém fondu 1 814 knih, které jsou zakoupeny z prostředků zřizovatele (Obec Dolní Životice). Dále má knihovna k dispozici 497 svazků knih, které jsou evidovány jako trvalá zápůjčka.  Jsou to knihy zakoupené z dotace Moravskoslezského kraje v rámci programu regionálních funkcí. Celkem knihovna nabízí svým uživatelům k zapůjčení 2 311 knih.

V tomto roce provedla pověřená knihovna aktualizaci knižního fondu, při které bylo vyřazeno 502 svazků opotřebovaných a zastaralých knih.

  •  V roce 2022 knihovnu navštěvovalo 62 registrovaných uživatelů, z toho 28 dětí do 15 let věku. Knihovnu během roku navštívilo 707 návštěvníků, kteří si odnesli domů celkem 1 409 výpůjček. Přehled poskytovaných služeb se nemění, v daném roce knihovna pořádala 17 akcí, většina z nich byla zaměřená na neformální vzdělávání dětí.Všechny odborné činnosti, související s provozem knihovny (nákup fondu, revize, cirkulace knih), vykonává Místní knihovna Pavla Křížkovského Holasovice, která je pověřena výkonem regionálních funkcí pro tento region.